Wykaz dokumentów do sakramentów

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I DO KATOLICKIEGO POGRZEBU.

1. CHRZEST
Akt urodzenia dziecka, dane o rodzicach i chrzestnych, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,
zezwolenie na chrzest jeśli odbywa się poza parafią zamieszkania rodziców dziecka.

A. Chrzestni:
Według kanonu 874 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, by móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:
* być wyznaczonym przez rodziców dziecka;
* posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
* mieć ukończony szesnasty rok życia, być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji;
* uczestniczyć w życiu parafii na terenie, której zamieszkuje;
* nie być ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
* być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.

Instrukcja Duszpasterska Episkopatu Polski z 1995 roku dodaje:
* ukończony 15 rok życia;
* być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła – nie wolno więc dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego np. osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.
Chrzestnym może być również wierny Kościoła prawosławnego, jeżeli:
* życzą sobie tego rodzice dziecka dla uzasadnionych powodów;
* jest zapewnione wychowanie dziecka w wierze katolickiej;
* pierwszym chrzestnym jest katolik;
* ukończył 15 lat, został ochrzczony w Kościele prawosławnym, którego wiarę wyznaje.

B. Świadek chrztu:
Mogą nimi być chrześcijanie innych wspólnot odłączonych, wyznających wiarę wspólnoty, w której zostali ochrzczeni. Warunki powołania świadka chrztu są takie, jak przy dopuszczeniu chrzestnych z Kościoła prawosławnego. Świadek chrztu może jedynie, w razie potrzeby, zaświadczyć, że chrzest rzeczywiście się odbył.

2. BIERZMOWANIE (zobacz link Bierzmowanie)
świadectwo chrztu, poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad (zobacz link: Bierzmowanie).
w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.

3. I KOMUNIA (zobacz link: I Komunia)
Świadectwo chrztu dziecka, potwierdzenie uczestnictwa w lekcjach religii w I  i II klasie SP. Przystępują do I Komunii dzieci w III klasie, które mieszkają na terenie parafii. Zachęca się Rodziców do uczestniczenia z dziećmi przedszkolnymi w Mszach niedzielnych, w celu łatwiejszego w następnych latach przygotowania do I Komunii Świętej.

4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Aktualne, tj. do 3 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu, dowody osobiste, ostatnie świadectwo katechizacji, świadectwo bierzmowania, zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego, zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
jeśli ślub odbywa się poza parafią młodych – należy dołączyć pozwolenie jednej ze stron parafii na ślub poza parafią

5. POGRZEB KATOLICKI
Akt zgonu z USC, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu( zaświadczenie od kapelana szpitala)
w wypadku, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły był wierzącym i praktykującym katolikiem i ma prawo do pogrzebu katolickiego. To zaświadczenie wystawia proboszcz zmarłego. Msza pogrzebowa odbywa się w kościele św. Marcina w dniu pogrzebu lub dzień wcześniej o godz. 17:00.

Dodaj komentarz